July 12, 2024

Gamot sa Pusang may Sipon

Ang sipon sa pusa, o cat flu, ay isang komon na kondisyon sa mga pusa na maaaring dulot ng viral o bakteryal na impeksiyon. Ito ay maaaring maging sanhi ng ilang mga sintomas tulad ng pag-ubo, pagbahing, pagtutulo ng sipon, at pamumula ng mata.

Cat flu is a general term for upper respiratory infections caused by certain feline viruses and bacterial infections. These infections mostly affect the nose and throat. Cat flu affects cats of all ages and breeds. In most cases, it is viral in nature and highly contagious.– trudellanimalhealth

Mga Sanhi ng Sipon sa Pusa

Feline Herpesvirus (FHV)

Isa itong uri ng virus na maaaring magdulot ng respiratory infection sa pusa.

Feline Calicivirus (FCV)

Ito ay isa pang virus na maaaring magdulot ng respiratory infection, at maaaring maging mas malubha kaysa sa herpesvirus.

Bakteryal na Inpeksiyon

Ang mga bakterya tulad ng Chlamydia psittaci ay maaaring maging sanhi ng sipon.

FAQS – Sintomas ng pusa na may sipon

Pag-ubo at pagbahing.

Pagtutulo ng sipon.

Pamumula at pamamaga ng mata.

Kahirapan sa pag-hinga.

Pagkawala ng gana kumain.

Mga Paraan na Dapat Gawin sa Pusa na may Sipon

Ang pangunahing layunin sa pag-aalaga ng pusang may sipon ay ang pagbigay ng suporta sa kanyang kalusugan habang lumalaban ito sa impeksiyon.

Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin:

Pagbigay ng Sustansiyang Pagkain

Ibigay ang masarap at mataas na kalidad na pagkain para sa pusa upang mapalakas ang kanyang immune system.

Iwasan ang Stress

Iwasan ang mga stressor sa kapaligiran ng pusa, tulad ng pagbabago sa lugar, pagdating ng bagong alagang pusa, o iba pang pangyayari na maaaring magdulot ng stress.

Pagbibigay ng Tamang Gamot

Ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng anti-viral o antibiotic na gamot depende sa sanhi ng sipon.

Pamamahinga

Siguruhing ang pusa ay nakakakuha ng sapat na pahinga para mapabilis ang proseso ng paggaling.

Paglilinis ng Mata at Ilong

Linisin ang mata at ilong ng pusa sa pamamagitan ng banlawan ng malamig na tubig o paggamit ng sterile saline solution.

Kung ang sipon ng iyong pusa ay hindi nagbabago o lumalala, mahalaga na kumonsulta sa isang beterinaryo para sa tamang diagnosis at paggamot. Ang maagap na pagtukoy at pag-aalaga ay makakatulong sa mapabuti ang kalusugan ng iyong alaga.

Mga Gamot para sa Sipon ng Pusa

Ang paggamot ng sipon sa pusa ay maaaring mag-iba depende sa sanhi ng kondisyon. Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring ipreseta ng beterinaryo upang matulungan ang iyong pusa:

Antibiotics

Kung ang sanhi ng sipon ay isang bakteryal na impeksiyon, maaaring ipreseta ng beterinaryo ang antibiotics. Halimbawa, ang amoxicillin o doxycycline ay maaaring gamitin para sa bakteryal na sipon.

There are currently no effective antiviral drugs to treat viral upper respiratory infections. If your cat has a primary or secondary bacterial infection, your vet will prescribe antibiotics to help clear it up.” – trudellanimalhealth

Antiviral Medications

Kung ang herpesvirus (FHV) ay itinuturing na sanhi ng sipon, maaaring ipreseta ng beterinaryo ang antiviral na gamot tulad ng famciclovir o lysine.

Mucolytic Agents

Ito ay mga gamot na maaaring gamitin para sa pagpapabawas ng viscididad ng plema, tulad ng acetylcysteine.

Anti-inflammatory Medications

Ang mga anti-inflammatory medications, tulad ng prednisolone, ay maaaring ibinibigay para sa pagkontrol ng pamamaga at kaginhawaan.

Eye Drops or Ointments

Kung ang mata ng pusa ay apektado, maaaring ipreseta ng beterinaryo ang mga mata na pampatulo o pampahid para sa pag-aalaga ng mata.

Supportive Care

Ito ay kinabibilangan ng mga gamot o supplements na nagbibigay suporta sa immune system ng pusa, tulad ng Lysine supplements o immune system boosters.

Fluid Therapy

Sa ilalim ng ilang kalagayan, lalo na kung may kaakibat na kahirapan sa paghinga, maaaring kinakailangan ng fluid therapy para mapanatili ang tamang hydration ng pusa.

FAQS – Ilang araw bago tuluyang mawala ang Sipon ng Pusa

Ang tagal ng pag-alingawngaw o sipon sa pusa ay maaaring mag-iba-iba depende sa sanhi ng kondisyon, kalusugan ng pusa, at ang tamang pangangalaga na ibinibigay. Sa pangkalahatan, maaaring tumagal ang sipon ng pusa ng ilang araw hanggang ilang linggo. Narito ang ilang mga kadahilanan na maaaring maka-apekto sa tagal ng pag-alingawngaw:

Sanhi ng Sipon

Kung ang sipon ay dulot ng viral infection tulad ng feline herpesvirus (FHV) o feline calicivirus (FCV), ito ay maaaring tumagal ng ilang araw hanggang dalawang linggo. Kung ang sanhi ay bakteryal na impeksiyon, maaaring kinakailangan ng mas matagal na paggamot.

Pangkalahatang Kalusugan ng Pusa

Ang kalusugan ng pusa ay maaaring maka-apekto sa tagal ng pag-alingawngaw. Ang malusog na pusa na may maayos na immune system ay mas mabilis na maka-recover kaysa sa pusa na may iba’t ibang mga health issues.

Tamang Pangangalaga

Ang tamang pangangalaga, tulad ng pagbibigay ng tamang gamot, pag-aalaga sa mata, at pagbibigay ng malusog na pagkain, ay makakatulong sa mas mabilis na pag-alingawngaw.

Pagkontrol sa Komplikasyon

Kung may mga komplikasyon tulad ng secondary bacterial infections o respiratory distress, maaaring ito ay humantong sa mas mahabang panahon ng pag-alingawngaw.

Pamahinga at Pag-iwas sa Stress

Ang pagbibigay ng sapat na pamahinga at ang pag-iwas sa stress ay mahalaga sa mabilis na pag-alingawngaw ng pusa.

Kahit na ang sipon ay maaaring mawala, ang ilang mga virus tulad ng FHV ay maaaring manatili sa sistemang respiratory ng pusa at maaaring bumalik sa mga sitwasyong stressful. Mahalaga ang regular na pagsusuri sa beterinaryo upang masiguro na ang iyong pusa ay may tamang pangangalaga at mabilis na pag-alingawngaw. Kung ang sipon ay nagpapatuloy o nagiging mas malala, dapat mong kumonsulta agad sa iyong beterinaryo.

Reference

https://www.trudellanimalhealth.com/learn/further-reading/cat-flu-signs-symptoms-treatments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *